2021

Op de website staan alleen de adviezen vermeld, die zijn ingediend door het Beraad Gooise Meren bij het College.

 • Advies n.a.v. concept beleidsplan sociaal domein, januari 2021;

  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht op het beleidsplan Sociaal Domein.

  Dit is een vervolg advies op het eerdere (en gezamenlijk met de andere adviesraden uitgebrachte) advies van juni 2020.

  In het advies spreekt het Beraad zijn zorg uit over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, de effecten van de corona crises op de maatschappij en de gebruikers van de WMO.

  Download: Advies n.a.v. concept-beleidsplan sociaal domein, januari 2021
 • Advies inkoop sociaal domein 2021, februari 2021;

  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht met betrekking tot de uitgangspunten voor het sociaal domein 2021 e.v. jaren. Dit betreft een regionale verkenning, gericht op het beheersbaar maken van de de oplopende kosten in het sociaal domein.

  De inkoop wordt verzorgd door de Regio Gooi en Vechtstreek in samenspraak met de betreffende gemeente, in dit geval gemeente Gooise Meren. Het advies raakt zowel de gemeente als de regio.

  Dit advies is in samenspraak met de overige adviesraden uit de Regio uitgebracht.

  Beraad Gooise Meren heeft een eigen advies uitgebracht. 

  In het advies merkt het Beraad op dat zij de doorvertaling mist van de uitgangspunten naar de praktijk.Het uitgangspunt, namelijk dat bewoners regie hebben, zelfredzaam zijn en kunnen participeren stemt niet overeen met de dagelijkse praktijk in de WMO.  

   

  Download: Advies regionale verkenning naar een financieel gezond sociaal domein, februari 2021
 • Advies concept-beleidsplan Bescherming en Opvang, maart 2021;

  Het Beraad Gooise Meren heeft advies uitgebracht op het beleidsplan Bescherming en Opvang.

  Dit beleidsplan is een regionaal plan.

  Het Beraad ziet een samenhang met andere voorliggende beleidsplannen en verkenningen. Zo is betaalbare huisvesting een groot probleem in de regio, zeker voor burgers die zich in een probleemsituatie bevingen.

  Download: Advies concept-beleidsplan Bescherming en Opvang, maart 2021
 • Besluit Beraad Gooise Meren 2021, januari 2021;

  De gemeente Gooise Meren heeft een Commissie van Advies ingesteld, die het college adviseert over het WMO beleid per 2016..

  Dit is het Beraad Gooise Meren.

  Het Beraad bestaat uit burgers uit de gemeente Gooise Meren.

  In januari 2021 heeft het College van Gooise Meren de werkafspraken en taken en bevoegdheden opnieuw vastgesteld. 

  Download: Besluit Beraad Gooise Meren 2021, januari 2021
Archief

hier treft u geordend op jaartal de adviezen aan: