2021

Op de website staan alleen de adviezen vermeld, die zijn ingediend door het Beraad Gooise Meren bij het College.

 • Advies n.a.v. concept beleidsplan sociaal domein, januari 2021;

  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht op het beleidsplan Sociaal Domein.

  Dit is een vervolg advies op het eerdere (en gezamenlijk met de andere adviesraden uitgebrachte) advies van juni 2020.

  In het advies spreekt het Beraad zijn zorg uit over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, de effecten van de corona crises op de maatschappij en de gebruikers van de WMO.

  Download: Advies n.a.v. concept-beleidsplan sociaal domein, januari 2021
 • Advies inkoop sociaal domein 2021, februari 2021;

  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht met betrekking tot de uitgangspunten voor het sociaal domein 2021 e.v. jaren. Dit betreft een regionale verkenning, gericht op het beheersbaar maken van de de oplopende kosten in het sociaal domein.

  De inkoop wordt verzorgd door de Regio Gooi en Vechtstreek in samenspraak met de betreffende gemeente, in dit geval gemeente Gooise Meren. Het advies raakt zowel de gemeente als de regio.

  Dit advies is in samenspraak met de overige adviesraden uit de Regio uitgebracht.

  Beraad Gooise Meren heeft een eigen advies uitgebracht. 

  In het advies merkt het Beraad op dat zij de doorvertaling mist van de uitgangspunten naar de praktijk.Het uitgangspunt, namelijk dat bewoners regie hebben, zelfredzaam zijn en kunnen participeren stemt niet overeen met de dagelijkse praktijk in de WMO.  

   

  Download: Advies regionale verkenning naar een financieel gezond sociaal domein, februari 2021
 • Advies concept-beleidsplan Bescherming en Opvang, maart 2021;

  Het Beraad Gooise Meren heeft advies uitgebracht op het beleidsplan Bescherming en Opvang.

  Dit beleidsplan is een regionaal plan.

  Het Beraad ziet een samenhang met andere voorliggende beleidsplannen en verkenningen. Zo is betaalbare huisvesting een groot probleem in de regio, zeker voor burgers die zich in een probleemsituatie bevingen.

  Download: Advies concept-beleidsplan Bescherming en Opvang, maart 2021
 • Besluit Beraad Gooise Meren 2021, januari 2021;

  De gemeente Gooise Meren heeft een Commissie van Advies ingesteld, die het college adviseert over het WMO beleid per 2016..

  Dit is het Beraad Gooise Meren.

  Het Beraad bestaat uit burgers uit de gemeente Gooise Meren.

  In januari 2021 heeft het College van Gooise Meren de werkafspraken en taken en bevoegdheden opnieuw vastgesteld. 

  Download: Besluit Beraad Gooise Meren 2021, januari 2021
 • Regionaal Advies betreffende het LeerlingenVervoer, juni 2021;

  Op verzoek van de Regio Gooi en Vechtstreek is een gezamenlijk advies uitgebracht van de Adviesraden Sociaal Domein HBEL, Hilversum, en Wijdemeren en het Beraad Gooise Meren over de Service Level Agreement Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek). De Adviesraad Sociaal Domein Weesp is niet bij het advies betrokken, omdat het leerlingenvervoer versneld over gaat naar de gemeente Amsterdam.

  De adviesraden hebben positief geadviseerd over het voornemen tot inbesteding van het doelgroepenvervoer in 2020. Voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer heeft Regio Gooi en Vechtstreek een besloten vennootschap opgericht (hierna: Vervoer B.V.).

  In de Service Level Agreement Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek worden afspraken gemaakt tussen de Regio en Vervoer B.V. over de uitvoering van het leerlingenvervoer.

  De adviesraden zijn in de gelegenheid gesteld om inbreng te leveren bij het opstellen van de SLA.

  Download: Regionaal Advies over de Service Level Agreement Leerlingenvervoer Gooi en Vechtstreek
 • Advies Nota Bescherming en Opvang, 23 augustus 2021;

  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht op de Nota Bescherming en Opvang, d.d. 23 augustus 2021

   

  Het Beraad kan zich vinden in de nota Nota Bescherming en Opvang, d.d. 23 augustus 2021 en kan zich vinden in de beleidsuitgangspunten,  de focus en de diverse beleidsprogramma’s, zoals verwoord op pag. 14 e.v. Zij brengt een positief advies uit.

  In ons advies staan een aantal vragen en opmerkingen.

  Download: Advies Nota Bescherming en Opvang, 23 augustus 2021
 • Advies Nota Inclusie Iedereen doet mee, 31 augustus 2021 ;

  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht op de Nota Inclusie Iedereen doet mee. 

   

  Download: Advies Nota Inclusie Iedereen doet mee, 31 augustus 2021
 • Advies over het inkoopproces mbt hulpmiddelen November 2021;

  Advies over het inkoopproces mbt hulpmiddelen November 2021

  Download: Advies Inkoop Hulpmiddelen
 • Advies over het beleid mbt de Inburgering November 2021;

  Advies over het beleid mbt de Inburgering November 2021

  Download: Advies Inburgering
 • Advies mbt het Beleidsplan en actieplan 2022 mantelzorgondersteuning Gemeente Gooise Meren.;

  Het Beraad Gooise Meren heeft op 17 december 2021 een advies uitgebracht met betrekking tot het Beleidsplan en actieplan 2022 mantelzorgondersteuning Gemeente Gooise Meren.

  Algemene indruk

   Het Beraad  kwalificeert het beleidsplan als goed doordacht en onderbouwd, makkelijk leesbaar en helder geformuleerd.

  Download: Advies over Mantelzorgondersteuning
 • Advies op de Jeugdnota ‘Ruim Baan’ over opgroeien in Gooise Meren.;

  Het Beraad Gooise Meren heeft op 17 december 2021 een advies uitgebracht op de Jeugdnota ‘Ruim Baan’ opgroeien in Gooise Meren.

   

  Jeugd en opgroeien in Gooise Meren heeft vele aanknopingspunten met andere beleidsterreinen zoals gezondheid, onderwijs en sociaal domein.

  Download: Advies Ruim Baan Jeugdzorg