Sociaal Domein

Hier vindt U een selectie uit onze gevraagde en ongevraagde adviezen over het Sociaal Domein aan Burgemeester en Wethouders (B&W) van Gooise Meren. Naast de advisering aan het college vindt ook intern (voorbereidend) overleg plaats vanwege de voorbereiding van conceptbeleid. In een aantal gevallen wordt er een regionaal advies uitgebracht of ondersteund. Dit is het geval bij overstijgende en regionale zaken als vervoer. Bij de adviezen vanaf 2019 staat een korte toelichting over het onderwerp. De adviezen zijn in een apart venster te openen. Het zijn PDF bestanden.

 • WMO verordening - uitvoering, client ondersteuning 2022;
  Het Beraad Gooise Meren heeft, op basis van het verzoek van de gemeente om advisering, over de voorgenomen wijzigingen in de verordening Wmo, op 17 mei 2022 een advies uitgebracht. Download: BGM advies WMO
 • Concept beleidsplan sociaal domein 2021;
  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht op het beleidsplan Sociaal Domein. Dit is een vervolg advies op het eerdere (en gezamenlijk met de andere adviesraden uitgebrachte) advies van juni 2020. In het advies spreekt het Beraad zijn zorg uit over de huidige maatschappelijke ontwikkelingen, de effecten van de corona crises op de maatschappij en de gebruikers van de WMO. Download: Advies nav Concept-Beleidsplan Sociaal Domein
 • Inkoop sociaal domein - doorvertalen naar praktijk 2021;
  Het Beraad Gooise Meren heeft een advies uitgebracht met betrekking tot de uitgangspunten voor het sociaal domein 2021 e.v. jaren. Dit betreft een regionale verkenning, gericht op het beheersbaar maken van de de oplopende kosten in het sociaal domein. De inkoop wordt verzorgd door de Regio Gooi en Vechtstreek in samenspraak met de betreffende gemeente, in dit geval gemeente Gooise Meren. Het advies raakt zowel de gemeente als de regio. Dit advies is in samenspraak met de overige adviesraden uit de Regio uitgebracht. Beraad Gooise Meren heeft een eigen advies uitgebracht. In het advies merkt het Beraad op dat zij de doorvertaling mist van de uitgangspunten naar de praktijk. Het uitgangspunt, namelijk dat bewoners regie hebben, zelfredzaam zijn en kunnen participeren stemt niet overeen met de dagelijkse praktijk in de WMO. Download: Verkenning naar een financieel gezoend Sociaal Domein
 • Inkoopproces hulpmiddelen 2021;
  Advies over het inkoopproces mbt hulpmiddelen November 2021 Download: Advies Inkoop Hulpmiddelen
 • Beleidsplan mantelzorg - opmerkingen maar ook waardering 2021;
  Het Beraad Gooise Meren heeft op 17 december 2021 een advies uitgebracht met betrekking tot het Beleidsplan en actieplan 2022 mantelzorgondersteuning Gemeente Gooise Meren. Algemene indruk Het Beraad kwalificeert het beleidsplan als goed doordacht en onderbouwd, makkelijk leesbaar en helder geformuleerd. Download: Advies Mantelzorg Beleid GM
 • Regionaal advies toelatingsdocumenten sociaal domein 2020;
  De plaatselijke en regionale Adviesraden hebben op verzoek van de Regio Gooi en Vechtstreek advies uitgebracht op het gebied van het sociaal domein. Dit advies is uitgebracht aan de Regio en lokaal aan het College Gooise Meren. Download: Regionaal en Lokaal Advies sociaal domein, juni 2020 Advies n.a.v. notitie onderwijskansenbeleid, februari 2020; Het Beraad Gooise Meren heeft advies uitgebracht over de notitie “Gelijke ontwikkelkansen voor elk kind”. Download: Regionaal en Lokaal Advies Sociaal Domein
 • Advies verordening WMO 2017;
  Het WMO Beraad Gooise Meren heeft advies uitgebracht over de Verordening WMO 2018 en nadere regels WMO 2018. Download: Advies WMO Verordening WMO 2018
 • Advies inkoop maatschappelijke ondersteuning - overheveling van Rijk naar gemeente 2016;
  De Beraad Beraad Gooise Meren heeft advies uitgebracht aan het College betreffende de Inkoop Maatschappelijke Ondersteuning 2017. Download: Advies Inkoop met betrekking tot de WMO
 • Advies aanpak herindicatie - waaronder client ondersteuning 2015;
  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over de aanpak van herindicaties. Download: Advies Aanpak Herindicatie
 • Advies subnota's sociaal domein 2015;
  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over het beleidsplan Sociaal Domein Naarden - Bussum - Muiden 2015 - 2018. Download: Advies sub nota's Sociaal Domein
 • Advies gewijzigde nadere regeling WMO (ivm nieuwe taken gemeente) 2014;
  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over nadere regels, die horen bij de verordening maatschappelijke ondersteuning 2015. Download: Advies over Gewijzigde Nadere Regeling WMO 2015
 • Advies hulpmiddelen 2014;
  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over het bestek "Inkoop hulpmiddelen en trapliften". Download: Advies Hulpmiddelen 2014
 • Ongevr. advies BNB Monitor 2014;
  De WMO adviesraad Beraad Naarden Bussum Muiden heeft een ongevraagd advies uitgebracht aan het College van de betreffende gemeenten over de WMO monitor 2012.  Download: Advies WMO BNB Monitor 2012
 • Kanttekeningen bij ongevraagd advies Wmo-monitor 2014;
  Kanttekeningen bij ongevraagd advies WMO-BNB monitor 2012 Download: Kanttekeningen bij ongevraagd advies WMO-BNB monitor 2012